Často kladené dotazy

Jaká je cena pozemku za 1 m2 ?
Výchozí cena pozemků nezatížených ochrannými pásmy plynu a vody bude
začínat na částce 4 500 Kč/m2. Výchozí prodejní cena částí pozemků zatížených
uloženými inženýrskými sítěmi a jejich ochrannými pásmy bude začínat na
částce 2 500 Kč/m2.

Jak se dozvím více informací o jednotlivých pozemcích?
Detaily k jednotlivým pozemkům jako je celková výměra, parcelní číslo,
vyvolávací cena či přítomnost ochranných pásem jsou uvedeny na této
webové stránce v záložce PŘEHLED POZEMKŮ.


Jak bude probíhat prodej?
Prodej pozemků bude probíhat formou elektronické aukce na aukčním
portále města https://aukce.meuslany.cz/. V roce 2022 bude prodáváno
45 pozemků. Předpokládáme prodej vždy 5 pozemků zhruba každý měsíc roku 2022.

Jaké jsou podmínky pro nákup pozemku v lokalitě Háje?
Pro prodej a následnou výstavbu pozemků v lokalitě platí pro zájemce
následující pravidla, která také budou obsažena v kupní smlouvě na pozemek:

 • je stanovena povinnost zkolaudovat RD nejdéle do 4 let ode dne
  kolaudace sítí, které zajišťuje město Slaný
 • domovní přípojky technické infrastruktury vč. integrovaného pilíře, které
  v rámci přípravy území postaví město a budou umístěny na pozemku
  kupujícího, budou převedeny do vlastnictví jednotlivých kupujících,
  které o ně budou nadále pečovat
 • kolaudace jednotlivých RD bude provedena až poté, co bude ze strany
  stavebníka RD předán vjezd na pozemek a jeho okolí v neporušeném
  či opraveném stavu odpovídajícím stavu před začátkem stavby RD zpět
  do správy města
 • kupující akceptuje případná věcná břemena a z nich vyplývající omezující
  podmínky pro výstavbu RD
 • pro nového majitele vzniká povinnost zajistit odnětí půdy ze ZPF
 • poplatky za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující

Jaké budou podmínky účasti v elektronické aukci (např. složení jistiny) ?
Podmínky pro účast v aukci jsou následující:

 • registrace na aukčním portále města https://aukce.meuslany.cz/. Tuto
  registraci je možné si vytvořit již nyní. Postup registrace najdete na výše
  uvedeném odkazu v záložce POPIS REGISTRACE
 • prokázání totožnosti – opět je možné si opatřit již nyní
 • vyplnění přihlášky k jednotlivé aukci ( přihláška bude vždy uvedena
  u konkrétní aukce)
 • složení jistiny ve výši 150.000 Kč/ za pozemek
 • v případě požadavku účasti ve více aukcích najednou je třeba složit
  více jistin
 • pokud pro zájemce nebude aukce úspěšná (pozemek získá jiný zájemce),
  pak bude možné jistinu přesunout do další aukce


Jak se dozvíme, že je zahájen prodej pozemků?
Tuto informaci bude možné zjistit na webu města Slaný, informace proběhne
na FB Vaše Slaný a na stránce https://prodejpozemkuslany.cz/, případně i
na dalších informačních kanálech města. Zájemcům, které vedeme v naší
databázi, zašleme informační e-mail.

Všiml jsem si, že jsou v příloze každé nemovitosti dvě různé kupní smlouvy, mohu si tedy smlouvu vybrat? Použitá kupní smlouva záleží na volbě úhrady kupní ceny. Tu je možné uhradit jednorázově, nebo po třech částech.

Budou zde nějaké podmínky pro výstavbu domů?
Ano, podmínky pro výstavby domů jsou stanoveny. Kompletní závazná
regulace byla vydána současně s nabytím právní moci územního rozhodnutí.
Nyní schválené regulativy naleznete na těchto webových stránkách. Územní
regulativy jsou rozdílné pro různé části území, proto prosím prostudujte tu část
plochy, která Vás zajímá.

Kdy budou vystaveny kompletní a podrobné podmínky pro elektronické
aukce?

Všeobecné podmínky aukce jsou uveřejněny na aukčním portále města Slaný
https://aukce.meuslany.cz/ v sekci aukční podmínky. Podrobné podmínky
budou uvedeny v přihlášce ke konkrétní aukci.

Jaký je postih, když kupující vydraží pozemek a nezaplatí ho a za jak
dlouho se vrací pozemek zpět do aukce a jak budou informováni
ostatní účastníci této zmařené aukce?

Kupujícímu propadne kauce a nebude vpuštěn do další aukce. Také o tom, zda
bude vyhlášena nová aukce, či zda získá pozemek zájemce, který skončil jako
druhý v pořadí bude jednáno. O výsledku aukce jsou informováni všichni její
účastníci, systém tuto informaci automaticky odesílá.

Všiml jsem si, že u dvou pozemků jsou dvě parcelní čísla, z jakého důvodu?
Ano, dva pozemky na stavbu domu jsou zapsané v katastru nemovitostí pod
dvěma parcelními čísly z důvodu rozdílného druhu pozemku. Nicméně v aukci
budou nabízeny jako jeden funkční celek s jednou kaucí na stavbu jednoho
rodinného domu.


Bude možné na pozemku vybudovat dvojdomek?
Výstavba dvojdomů se připouští, jde o pozemky, které půjdou do prodeje až
v druhé etapě, přípustné budou pouze dvojdomy s plochými střechami na
společné hranici parcel. Sousedit budou garážemi. Každá polovina dvojdomu
bude tedy umístěna na svém pozemku.


Nyní je nastaveno, že etapa I. bude mít pouze 1NP + podkroví, etapa II. může
mít 2 NP a domy mohou být kostky s rovnou střechou. Můžete nám
potvrdit, že se nestane a že je nemožné, aby se objevila kostka mezi
bungalovy v etapě I.?

Ano, rodinné domy budou povolovány pouze v souladu s regulačními
podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace pro územní řízení.


Bude možné částečné či úplné podsklepení domu, např. pro, účely garáže,
místnosti pro jízdní kola, zahradní nářadí?

Ano, částečné či úplné podsklepení bude možné.

Kdy a kdo určil, že musí mít etapa I. 1NP + podkroví a mít sedlovou nebo
polovalbovou střechu?

Při tvorbě projektu proběhlo jednání vedení města, projektantů a pracovníků
odboru územního plánování, na kterém byly specifikovány regulativy výstavby pro
danou lokalitu.

Kdy bude v prodeji etapa II.?
V tuto chvíli nedokážeme přesně říci, kdy budou v prodeji pozemky etapy II. Nyní
probíhají jednání, která by měla vést k tomu, aby město Slaný mohlo podat
žádost o Územní rozhodnutí etapy II.

V jiných obcích je možné vidět kostky mezi bungalovy a všichni jsou v
pohodě. Je omezena pouze výška budovy. Proč to je omezeno zde?

Jde především o zachování jednotného rázu výstavby dané lokality. Cílem města
Slaný je to, aby výstavba byla ucelená, především proto, že celá lokalita bude
tvořit jeden celek. Z toho důvodu byl jedním z požadavků odboru územního
plánování také jednotný vzhled domů.


Když vedle jsou paneláky s rovnou střechou, proč je na etapu I. omezení
na domy se sedlovou střechou nebo polovalbovou, tedy na bungalovy?

Lokalita nebude součástí sousedního sídliště. Jedná se o zcela nově
vybudovanou lokalitu, kde budou vystavěny rodinné domy, není proto možné ji
přirovnávat k sousednímu sídlišti, a to i z hlediska územního plánu.


Jaká je procentuální zastavěnost pozemků, tzn. kolik % z plochy pozemku
může být zastavěno?

Zde platí podmínka Územního plánu města Slaný, kde je pro plochy bydlení –
bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) stanoven podíl
zastavěných a zpevněných ploch maximálně na 40 %.

Většinou se za zastavěnou plochu berou i zpevněné cesty. Bude to i zde?
Ano, do zastavěné plochy patří také zpevněné cesty.


Pokud ovšem chci „zelený RD“ a nechci žádnou cestu, ale všude kolem
domu budu mít i trávu, tedy nezpevněnou cestu na příjezdu na pozemku do
garáže, tak cestu do garáže nelze považovat za zpevněnou cestu. Potvrdíte
nám toto?

Ano, nezpevněná cesta na příjezdu na pozemku do garáže se do zastavěné
plochy nepočítá.

Zahradní „letní kuchyň“ neboli grilovací domeček se považuje za stavbu
a je počítán do zastavěných procent nebo je to prostě zahradní domek
a nepočítá se do zastavěné plochy?

Tento typ stavby se do zastavěné plochy počítá.

Případně od kolik m2 nebo procent stavby na velikost pozemku se již
započítává do zastavěné plochy?

Vše, co se dle stavebního zákona považuje za stavbu se počítá do zastavěné
plochy.


Vnitřní bazén v samostatné stavbě, která není součástí domu, ale je to
samostatná budova, je započítáván do zastavěné plochy?

Ano také vnitřní bazén jako samostatná budova se počítá do zastavěné plochy.

Všimla jsem si, že kousek od pozemků stojí starší budova s mnoha anténami. Co se s ní bude dít v budoucnu? Budovu s anténami je v plánu kompletně přesunout mimo areál pozemků.

Některé pozemky mají přes svou část omezení spočívající v uložení
inženýrských sítí. Bude cena za m2 takovýchto pozemků levnější o tuto část
nebo bude jinak snížena?

Vyvolávací cena části pozemku, který nebude zatížen věcným břemenem byla
zastupitelstvem schválena ve výši na 4 500 Kč/m2. Vyvolávací cena pro části
pozemků, které budou zatíženy věcným břemenem pak byla schválena ve výši
2 500 Kč/m2.


Procentuální zastavěnost se bude počítat z celé výměry pozemku nebo
čistých m2 po odečtení omezení?

Procentuální zastavěnost je počítána z celé výměry pozemku.


Lze koupit dva pozemky vedle sebe a sloučit je do jednoho
a na tom vystavět RD v etapě I.?

Nelze sloučit dvě parcely a vystavět 1 rodinný dům.

Barevně vyznačené zastavitelné okno na koordinačních regulacích stavby,
které jsou k dispozici na webových stránkách lze zastavět zcela tak, jak je
vyznačeno? Tedy bez uplatnění procentuální zastavěnosti?

Ne, „zastavitelné okno“ je plocha pro MOŽNÉ umístění staveb a % zastavěnosti
pozemku je třeba dodržet.

Pokud v prvním termínu aukce pozemek nevyhraji a chci se účastnit aukce v druhém termínu, je nutné zaplatit novou kauci, nebo je možné aukci převést do dalšího termínu? A je nutné znovu dodat přihlášku? V případě neúspěšné aukce a zájmu o převod jistiny do dalších termínů aukce (je možné zvolit při vyplňování „přihlášky zájemce k aukci pozemku“), bude jistina automaticky převedena k dalšímu aukčnímu termínu. V případě nezájmu o převod jistiny (druhá možnost při vyplňování „přihlášky“) bude jistina po vykonání nezbytných administrativních úkonů co nejdříve vrácena na účet.


Budou pozemky zasíťovány?
Ano, ke hranicím pozemků budou přivedeny přípojky elektřiny, vody, plynu,
kanalizace i sítě elektronických komunikací.


Náklady na výstavbu inženýrských sítí k pozemku bude hradit majitel nebo
ponese náklady město Slaný?
Výstavbu inženýrských sítí zajištuje a financuje město Slaný a bude probíhat
v roce 2022 a 2023.


V tiskové zprávě je uvedeno, že pozemek s omezením stavby ohledně
inženýrských sítí musí být trvale přístupný. Znamená to, že na tomto
pozemku nesmím stavět ani plot?

Případné oplocení pozemku bude možné umístit dle podmínek správce
dotčené inženýrské sítě. V zásadě je umožněno oplocení a používání pozemku
pro účely zahrady.

Jak je to s bezpečnostním pásmem VTL plynovodu? Jsou kvůli tomu nějaké regulace výstavby RD?

 • Bezpečnostní pásmo je 20 metrů na obě strany od plynovodu (DN 300, r.v.2015), přičemž odstup RD od tohoto plynovodu se stanovuje na 13 metrů, měřeno kolmo na obrys plynovodu.
 • Všechny stavby RD umístěné v bezpečnostním pásmu plynovodu budou navrženy s těmito bezpečnostními opatřeními;
 • Orientace vchodů: vchod, nebo alespoň jeden únikový východ s dostatečnou kapacitou pro evakuaci osob musí být odvrácen od plynovodu.
 • Požární odolnost stavebních konstrukcí: plášť nadzemních částí budovy (alespoň stěny přivrácené k plynovodu) včetně střešní krytiny musí být zhotoveny alespoň z nesnadno hořlavých materiálů (viz ČSN EN 13501-1 + A1)
 • Bezpečnostní fólie: všechna okna a skleněné výplně na straně objektu přivrácené k VTL plynovodu musí být opatřeny bezpečnostní fólií (ochrana proti rozbití skleněných výplní)
 • Kumulace objektů: problematika požárně nebezpečného prostoru a dostatečné odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými objekty musí být v souladu s předpisy o požární ochraně.

Všimla jsem si, že do některých pozemků zasahuje ochranné pásmo vodovodu. Co přesně by to pro mě znamenalo?

 • V ochranném pásmu (dále jen OP) nelze umisťovat žádné, ani drobné nadzemní stavby.
 • Oplocení v OP musí být navrženo lehce rozebíratelné tak, aby nebyla ohrožena konstrukce vodohospodářského zařízení. Základy sloupků – patky je třeba umístit mimo OP.
 • Do OP musí být umožněn bezproblémový vstup pro provozovatele včetně nezbytných strojních mechanizmů k možnosti oprav a údržby.
 • Změny nivelety v ochranném pásmu mohou být uskutečňovány jen za předpokladu odsouhlasení provozovatele.
 • Plánovanou výsadbu dřevin je nutno navrhovat mimo ochranné pásmo tak, aby již vzrostlá dřevina do pásma nezasahovala.
 • Do stávajícího vodohospodářského zařízení mohou zasahovat pouze pracovníci naší společnosti.
 • Před realizací stavby RD je nutné uzavřít smlouvu o věcném břemenu s vlastníkem vodohospodářského zařízení. Vlastníkem vodovodního řadu LT 400 je město Slaný.