Regulativy výstavby

Regulační podmínky pro rozvojovou lokalitu Slaný – Sever

Regulace pro umístění staveb:

 • Na parcele bude vymezeno tzv. ,,zastavitelné okno“ s minimálními předepsanými odstupy staveb od hranic pozemků.
 • Zastavitelné okno mohou přesahovat předložena schodiště a rampy, terasy, pergoly a balkony o max. 1,5m a přesahy zastřešeni o max. 0,6m.
 • Stavební čára závazná – 6 m od uliční hranice pozemku. Alespoň 2/3 uliční fasády stavby bude na stavební čáře. Stavební čáru je možné překročit nejvýše 1/3 uliční fasády stavby, rampami, terasami, pergolami, balkony a schodištěm max. však do 1,5 m.
 • Orientace hřebene střechy stavby hlavni – podélně s podélnou osou půdorysu.
 • Orientace hřebene střechy stavby hlavni – rovnoběžně nebo kolmo ke stavební čáře, je-li pro pozemek stanovena.
 • Garáže mohou byt sloučené s hl. stavbou, či odděleně, ale nesmí přesáhnout stavební čáru směrem k uličnímu prostoru.
 • Zastřešena parkovací stání mohou přesahovat stavební čáru směrem do uličního prostoru, výjimečně až na hranici uličního prostoru, avšak nesměji mít žádné pevné plné stěny.
 • Na pozemku budou vymezena min. 2 parkovací stání na 1 b.j. v garáži nebo jinde na pozemku.

Regulace pro stavby hlavni – velikost, tvar a proporce:

 • Hlavni objem rodinného domu pro oblast A. a B. bude obdélného půdorysu v poměru minimálně 1:1,2 (větší objem může byt mít půdorys složeny ze tvarů obdélníků, např. půdorys ve tvaru ,,L“).
 • maximální počet bytových jednotek v rodinném domě jsou 2 bytové jednotky.
 • V oblasti A. a B. jsou u staveb hlavních přípustné pouze pravidelné sedlové a polovalbové střechy s min. sklonem 35° (není-li stanoveno jinak), RD budou mít max. 1. NP+ podkroví.
 • V oblasti C. jsou u staveb hlavních přípustné pouze ploché střechy, jak nad 2. NP i 1.NP. V případě přízemní stavby s 1.NP bude minimální výška atiky domu 4,5 m nad nejnižší úrovni terénu.
 • V oblasti C. (severní část ulice – pozemky č. 1 až č. 12) jsou přípustné pouze dvojdomy s plochými střechami na společné hranici parcel. Dvojdomy budou vždy sousedit garáží, která bude mít max. 1NP.
 • Pro rodinné domy v oblasti A. a B. jsou stanoveny tyto proporce:
  • Pro šířku štítové stěny do 6 m (+- 40 cm) je výška okapové hrany min. 2,8 m a sklon střechy min. 35°
 • Pro šířku štítové stěny do 6-7 m (+- 40 cm) je výška okapové hrany min. 3,0 m a sklon střechy min. 35°
 • Pro šířku štítové stěny do 7-8 m (+- 40 cm) je výška okapové hrany min. 3,0 m a sklon střechy min. 38°
 • Pro šířku štítové stěny do 8-9 m (+- 40 cm) je výška okapové hrany min. 3,2 m a sklon střechy min. 38°
 • Pro šířku štítové stěny do 9-10 m (+- 40 cm) je výška okapové hrany min. 3,5 m a sklon střechy min. 38°

V rámci staveb rodinných domů, jsou možné přízemní přístavby s plochou střechou, které hmotou nepřesáhnou původní objekt. Umístění těchto přístaveb není možné před stavební čáry směrem do uličního prostoru.

Materiál a barvy:

 • Nepřípustné jsou krytiny v povrchové úpravě engoby, glazury a syté výrazné odstíny barev.
 • V případě omítek budou zvoleny světlé přírodní odstíny a nepřípustné jsou tmavé a křiklavé barvy.

Uliční oplocení:

 • Max. výška oplocení 1,5 m.
 • Oplocení bude ze sloupků či pilířů a výplní. Výplně min. 50 % průhledné.
 • Oplocení bude s podezdívkou max. výškou 0,6 m, nebo i bez podezdívky.

Mapa zastavitelné plochy včetně bezpečnostního pásma plynovodu:

Vyjádření související s omezeními zastavitelné plochy plynovodem a vodovodem:

GasNet-stanovisko-19.3.2021

SSlavos_C2221112216000